Polityka prywatności

Klauzula informacyjna TTKAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   z dnia 25.05.2018 r.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), mając na uwadze troskę i jasne zasady przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo, przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez  J&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TTKAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Starowiślna 38, 31-035 Kraków. Kontakt z Administratorem przez e-mail: ttkawa.pl@gmail.com

2) Za dane osobowe, zgodnie z „RODO” uważane są wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej, czy adres IP. To właśnie te dane zapisywane są w plikach „Cookies”. Dla celów związanych z nawiązaniem kontaktu wykorzystujemy również formularze, które zbierają takie dane, jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres miejsca zamieszkania .  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zlecenia lub umowy świadczenia usług lub innych umów cywilnoprawnych –  na podstawie art.6 ust.1 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

3) Informujemy, iż na naszej stronie używamy takich technologii, jak pliki „Cookies” w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych m. in. dla personalizowania reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie.

4)  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak;

– organy finansowe, sądowe, agencje państwowe lub organy publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki notyfikowane,  na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo; organizatorzy targów branżowych;

– niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie J&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. tacy jak:

– firmy informatyczne obsługujące system informatyczny i stronę internetową  TTKAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  – usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i/lub na nasze zlecenie;  firmy świadczące usługi ochrony mienia, drukarnie, firmy serwisowe

– firma informatyczna w zakresie usług w ramach umów „Asysty technicznej” oraz „Serwisu i nadzoru Autorskiego”

–  firma przeprowadzająca audyt / biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat (art.86 §1 Ordynacji podatkowej) lub do momentu ustania przetwarzania w celach analityki i planowania biznesowego (art.6 ust.1 lit.f)

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

10) Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem, dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11) Aby wykonać umowę zawartą z Panią/Panem lub podjąć pewne kroki na Pani/Pana prośbę przed zawarciem umowy. Wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy i wykonania naszych umów, w tym w celu:

– przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących naszych produktów i usług

– udzielania Pani/Panu pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania

– dokonania oceny, czy możemy zaoferować Pani/Panu produkt lub usługę i na jakich warunkach

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane.

Powyższe powiadomienie nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań.